ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Δημος Παλληνης: Προσληψη προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου δικαιου ορισμενου χρονου, συνολικου αριθμου δεκα (10) ατομων, προς καλυψη των αναγκων της πυρασφαλειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΓΕΡΑΚΑΣ        06/07/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26977

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Θ.Πατράλης

                     Ε.Διβάνη

                     Μ.Ράμμου

Τηλ.: 2106604631-728-632

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2.      Τις διατάξεις του νόμου 4325/2015.

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

4.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94. 

5.      Την υπ’ αριθ.143/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

6.      Την υπ’αριθ.47528/17672/20-6-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7.      Την υπ’αριθ.26932/6-7-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία οι πιστώσεις στους Κ.Α.35.6041.0005 και Κ.Α.35.6054.0001 εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν με την υπ’αριθ.251/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΘΡΖΩΞΚ-ΟΙΚ και εκδόθηκαν αντίστοιχα οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.ΑΑΥΜΙΣ.938/30-6-2017 με ΑΔΑ:6ΩΠΙΩΞΚ-ΕΦΣ και η με αριθ.ΑΑΥΜΙΣ.939/30-6-2017 με ΑΔΑ:62ΣΨΩΞΚ-Φ31.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

YΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7

 

Δύο (2)  μήνες

1.      Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι:

Α) πληρούντα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α' μέρος του  κεφ. Β΄ (Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.

Β) που να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

3

Δύο (2)  μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.      Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι:

Α) πληρούντα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α' μέρος του  κεφ. Β΄ (Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.

Β) που να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

3. –Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

- Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος

-Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή

-Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

-Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή

Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτων ή

Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων& αυτοματισμού αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

Ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευ/θμιας εκπ/σης ή

Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή

Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων ή

-Τεχνικού μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχης ειδικότητας ή

-Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευ/θμιας εκπ/σης ή

-Οποιοδήποτε απολυτήριο υποχρεωτικής εκπ/σης 

4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

       Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παλλήνης (Δ/νση: Ιθάκης 12,Γέρακας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο προσωπικού.

    Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από  7/7/2017 έως  13/7/2107. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ