ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Ο Δημαρχος Παλληνης γνωστοποιει την πληρωση μιας θεσης Δ.Ε ειδικου συνεργατη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρ. 11 έως 17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007(ΦΈΚ 143/ Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΈΚ 133/Α/19-72018) σύμφωνα με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) και συστήθηκαν θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν.3852/2010.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4674/2020, με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα πλήρωσης μίας εκ των θέσεων της περ. α με δημοσιογράφο.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΈΚ 87/τ.Α/7-6-2010).

5.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης (ΦΈΚ 105/Β/ ́31-1-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6.Τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α ́)

7.Την αριθ. πρωτ. 24202/1-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΓΩΞΚ-75Ρ) απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού έξι (6) έμμισθων Αντιδημάρχων.

8. Το γεγονός ότι υπηρετούν τρείς (3) ειδικοί συνεργάτες και δύο (2) ειδικοί σύμβουλοι.

9.Την υπ. αριθμ. 28634/9-10-2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για ύπαρξη πίστωσης στο έτος 2020.

10.To αριθμ. πρωτ. 31066/22-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών .

11.Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων προς τον Δήμαρχο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

‘Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι / νες για την θέση του ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα δημοσιογράφου θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ