ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Διακηρυξη υπηρεσιας με τιτλο «Υπηρεσιες συντηρησης πρασινου», αρ. μελ. υπηρ. 50/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 2 παρ 12 του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει.

5. Την με αριθ. 626/2018 (ΑΔΑ 9ΕΘΚΩΞΚ-8ΙΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για Προμήθειες και Υπηρεσίες έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

6. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 22797/17-07-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ891- 17/7/2019), (ΑΔΑ::Ω3ΡΞΩΞΚ-ΚΔ8) .

7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 19REQ005167653 

8. Το καταχωρημένο εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005295050.

9. Την με αριθ. 50/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.681,47 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας.

10. Την με αριθμό πρωτ. 22766/16-07-2019 απόφαση Δημάρχου έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης.

11. Την υπ΄αριθμ. 260/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», έτους 2019, αρ. μελ. 50/2019.

12. Την ανάγκη του Δήμου για τη ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου», αρ. μελ. υπηρ. 50/2019, προϋπολογισμού 272.681,47 € (ευρώ) με το Φ.Π.Α.

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ