ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Δημος Παλληνης: Προσληψη εποχιακου προσωπικου για τις αναγκες πυροπροστασιας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

  • 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
  • 2. Τις διατάξεις του νόμου 4325/2015. 
  • 3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ102/Α/2015) και το άρθρο 116 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018). 
  • 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/09, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/94. 
  • 5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) 
  • 6. Τις διατάξεις του εδ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α), με τις οποίες εξαιρούνται από την αναστολή των προσλήψεων λόγω εκλογών, μεταξύ των άλλων και οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας (σχετ. η αριθ.14/24722/3.04.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών) 
  • 7. Την υπ’ αριθ.101/2019 (ΑΔΑ: 62Ν7ΩΞΚ-ΧΒΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας. 
  • 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14812/6-5-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των αποδοχών και των υπερωριών του έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους Κ.Α. 35.6041.0005, Κ.Α. 35.6054.0001, Κ.Α. 35.6042.0001 και Κ.Α. 35.6042.0002 
  • 9. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΑΥΜΙΣ.808/20-5-2019 με ΑΔΑ: 6ΓΠΖΩΞΚ-8Υ2 και η με αριθ. ΑΑΥΜΙΣ.809/20-05-2019 με ΑΔΑ:ΩΦ3ΨΩΞΚ-Π6Ξ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ως ακολούθως: 

 

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ