ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» για δυο (2) ετη

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 624/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΗΥΩΞΚ-ΝΞΒ), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): ««ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ