ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Παλλήνης δημοσιεύει διακήρυξη για την προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 , τα οποία προορίζονται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης, για να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων, συμπίεσης και μεταφοράς των απορριμμάτων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ