Διακηρυξη Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου του Δημου Παλληνης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Παλλήνης για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», δαπάνης: 364.112,90€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 451.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διάρκειας ενός (1) έτους, με CPV: 50112100-4, 50114200-9, 50110000-9, 50116100-2, 50115100-5, 50113200-2, 50114200-9, 50116500-6 & 50112110-7 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ