ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Δαπάνης 695.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 861.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με CPV 34139100-1,  34223000-6 & 34144512-0 και κριτήριο κατακύρωσης: την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ