Προκηρυξη: Υπογειοποιηση δικτυου υδρευσης στην περιοχη "Δεση"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965

      ΑΡ.ΠΡΩΤ:   42331 /27-10-2017 

                                                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημοσίας υγείας στην περιοχή Δέση », με προϋπολογισμό 72.022,23     Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών :

κατηγορία Α1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   ή  Α1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό58.082,44 € χωρίς ΦΠΑ  (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ 24%) 72.022,23`

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00)μέχρι και την 10/11/2017 Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.641  και FAX επικοινωνίας: 210.66.12.965, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:  Παπαϊωάννου Βασίλειος

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας, 1ος Όροφος), στα γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών, την 14/11/2017 με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. Στην Α1 Τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και άνω κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  1.161,62  Ευρώ (ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία  θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα δέκα (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑ (10) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 19 της Διακήρυξης.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για τα έτη 2017-2018 (35.000,00 Ευρώ για το 2017 και 37.022,23. Ευρώ για το 2018) υπό Κ.Α  30.7312.0001

    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

          Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://www.eprocurement.gov.gr στη σελίδα αναζήτησης του Δήμου Παλλήνης; δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.      

    Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ.:2106604641-2106604650 και fax:2106612965.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

 

ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ