Συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης Δημου Παλληνης την Τριτη 24 Οκτωβριου 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αρ. Πρ. 54/2017

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                     

Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600                                    

Fax :210-  66.12.965                                            

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 24η Οκτωβρίου  2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα14:30 μ.μ. , για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :

1.

Λήψη απόφασης εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

2.

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017.

3.

Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Παλλήνης στο Ο.Τ. 770 στην Π.Ε. Γαργηττός ΙΙ».

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ περί ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Κτίριο Διοικητικών, Πολιτιστικών και Κοινωνικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας», αρ. μελ. 01/2017 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου κατασκευής του έργου.

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών – ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών του άρθρου 23 της διακήρυξης του έργου και εισήγηση για αιτιολόγηση προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

6.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 132 ΟΣΔΥ», αριθμ. μελ 15/2016 και Ορισμό Μελών Επιτροπής.

7.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα- Παλλήνης- Ανθούσας (2017)».

8.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για το έργο  με τίτλο: «Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημοσίας υγείας στην περιοχή Δέση».

9.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 71/2017 υπηρεσίας  με τίτλο  « Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ανθούσας (2017)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

10.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 17/2017 προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια κλειδαριών στα Δημοτικά καταστήματα» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

11.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 35/2017 υπηρεσίας με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών – Δ.Ε. Γέρακα (2017)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

12.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 36/2017 υπηρεσίας με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών – Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

13.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 37/2017 υπηρεσίας με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών – Δ.Ε. Ανθούσας (2017)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

14.

Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 64/2017 προμήθειας με τίτλο «Περιφράξεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Γέρακα (2017)» και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

15.

Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού».

16.

Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης και Ανάδειξης οριστικού Μειοδότη του έργου με τίτλο: ‘ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 02/2017

17.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρολογικών Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)»

18.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρολογικών Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Γέρακα (2017)»

19.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρολογικών Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Ανθούσας (2017)»

20.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:

α. προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Παλλήνης ετών 2017-2018 και  β. για δημοσιεύσεις στις εφημερίδες: 1) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ» - «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» - «Η ΕΒΔΟΜΗ» & «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» της περίληψης διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας.

21.

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού οχήματος μηχανήματος (ανοιχτό φορτηγό- αλατιέρα) μάρκας IVECO MAGIRUS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ- 7347, ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής από το Δήμο Παλλήνης.

22.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση χρεωστικού Φ.Π.Α. 3ου τριμήνου 2017 (1/7/2017 έως 30/9/2017)

23.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων στους ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

24.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , μηνός Σεπτεμβρίου.

25.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού της υπηρεσία Νεκροταφείου μηνός Σεπτεμβρίου 2017 καθώς και έγκριση δαπάνης εργοδοτικών εισφορών και τακτικών αποδοχών μετά από αναμορφώσεις.

26.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 47,84 € στην κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ( ΛΥΡΑ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 295/10-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

27.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 32,76 € στην κ. ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 294/10-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

28.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού ύψους 25,95 € στον κ. ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 293/10-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

29.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση κατόπιν έκδοσης της υπ΄αριθμ. 18381/2015 προδικαστικής απόφασης της από 21-04-2008 προσφυγής της Μαρίας Βακαλοπούλου συζ. Ιωάννη Μαρκάκη, ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.

30.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση κατόπιν έκδοσης της υπ΄αριθμ. 18382/2015 προδικαστικής απόφασης της από 21-04-2008 προσφυγής της Αικατερίνης Βακαλοπούλου, ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.

31.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αιτήσεως των Χρήστου Κωστόπουλου και θεοδώρας συζ. Χρήστου Κωστόπουλου κατά του Δήμου Παλλήνης (διαδικασία απαλλοτριώσεων) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.

32.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 14-06-2012 ανακοπής (αρ. 216 επ. ΚΔΔ), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.

33.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικηγορικής εταιρείας «Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ- Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ».

34.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12/2017 απόφαση ορισμού.

35.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13/2017 απόφαση ορισμού.

36.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Χρήστου Κουλιού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 46/2017 απόφαση ορισμού.

37.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μαριλένα Πασσά σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11/2017 απόφαση ορισμού.

38.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μαριλένα Πασσά σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 592/2015 απόφαση ορισμού.

Γέρακας,  20-10-2017

Ο  Πρόεδρος

  

Αθανάσιος  Ζούτσος

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ