ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ 52/2017 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη ασφάλιση μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων –μηχανημάτων έργων -μοτοποδηλάτων) του Δήμου έτους 2018.

 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει αστική ευθύνη οχημάτων και εργαλείων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων) του Δήμου από δραστηριότητες που εκτελούνται για την εκπλήρωση του σκοπού κίνησης τους σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α/110/1986)  καθώς και αστική ευθύνη εργαλείων για ορισμένα οχήματα ,το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/02/2018 – 31/01/2019 με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του 2019, καθώς επίσης δυνατότητα ασφάλισης οχήματος που θα αποκτηθεί μέσα στην περίοδο του έτους .

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ