Ενημερωση των Δημοτων για την διαχειριση του Δημοτικου Δικτυου υδρευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να ενημερώσουμε τους Δημότες, σε θέματα που αφορούν την διαχείριση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης.

Ο Δήμος μας παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις ελλείψεις προσωπικού, έχει κατορθώσει να έχουν εκδοθεί οι λογαριασμοί ύδρευσης της περιόδου 1/1/2017-30/4/2017 με λήξη πληρωμής 27-9-2017 και στις τρείς(3) Δ.Ε. Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης.

Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των υδρομετρητών της περιόδου 1/5/2017-31/8/2017 και αναμένεται η έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης με ημερομηνία λήξης πληρωμής πριν από την 31-01-2018.

Οι αντικαταστάσεις των υδρομετρητών λόγω παλαιότητας η κακής λειτουργίας γίνονται μέσα στα πλαίσια των οδηγιών της συνημμένης επιστολής (πατήστε ΕΔΩ)

Σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 272/2017,

(ΑΔΑ: 7ΗΚΞΩΞΚ-ΘΑ1 - Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης και επαναβεβαίωση τους. )

θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α΄/31-7-2017), οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 29.9.2017, μπορούν να ρυθμιστούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017), η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

Ο Δήμος μας στην προσπάθεια του να διασφαλίσει τα έσοδα του, αποστέλλει αυτή την περίοδο στους Δημότες με καθυστερημένες οφειλές την συνημμένη επιστολή (πατήστε ΕΔΩ)

Οι όποιες τακτοποιήσεις λογαριασμών ύδρευσης μετά από αίτημα του Δημότη, γίνονται μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμούς 034/2015 και 184/2015.

ΑΔΑ: 78Θ4ΩΞΚ-51Φ - Λήψη απόφασης για συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την τακτοποίηση λογαριασμών ύδρευσης

ΑΔΑ: Ω6ΡΩΩΞΚ-Θ0Π - Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης του πλαισίου αρμοδιοτήτων της διαπαραταξιακής επιτροπής τακτοποίησης λογαριασμών ύδρευσης (αρ. απόφασης 34/2015).

και των οδηγιών των συνημμένων επιστολών (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Να σημειώσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την λήψη των αποφάσεων του, λαμβάνει υπόψη το άρθρο 20 του υφιστάμενου κανονισμού ύδρευσης με αριθ. αποφ. 190/2007 σύμφωνα με το οποίο παράπονα υδροληπτών που έχουν σχέση με υπερβολική κατανάλωση, παραπέμπονται από τον Δήμαρχο η τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στην Υπηρεσία Ύδρευσης η οποία ερευνά αυτά, υποβάλλοντας εγγράφως τη γνώμη της δια του Δημάρχου η του αρμόδιου Αντιδημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφαση του κρίνει τελικά αυτά.

Ακόμη κατά την τακτοποίηση λογαριασμών ύδρευσης και την εξέταση των αιτημάτων το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη και την έκδοση έγγραφων συστάσεων των Ανεξάρτητων Αρχών «Συνήγορος του Πολίτη» και «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης, να θεσπίζουν πάγια διαδικασία μείωσης ασυνήθιστα αυξημένων καταναλώσεων, καθώς και να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο και διόρθωση τυχόν λανθασμένων μετρήσεων κατανάλωσης νερού.

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ