Συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης του Δημου Παλληνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αρ. Πρ. 52/2017 

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                     

Ταχ. Κώδ. : 153 44 

Τηλ.: 210-66.04.600                                    

 Fax :210-  66.12.965                                            

 

 

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε  συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Οκτωβρίου  2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Λήψη απόφασης για έγκριση και εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο περί 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών- ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών του άρθρου 23 της διακήρυξης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» αρ. μελ. 10/2017 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού Μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 25/2015.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κ.λ.π. Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017»αρ. προμ. 23/2017  και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κ.λ.π. Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2017»αρ. προμ. 24/2017  και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 • Λήψη απόφασης για κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ κ.λ.π. Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  14/2017 έργου και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο  «Υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης για λόγους δημόσιας υγείας στην περιοχή Δέση».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους μελέτης  51/2017 προμήθειας και έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  με τίτλο  «Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα – Παλλήνης- Ανθούσας (2017)».
 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τιτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ., ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ κ.λ.π. Δ.Ε Παλλήνης (2017)».
 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διενέργειας Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τιτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ., ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2017)».
 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός χρήσεων Γης και όρων Δόμησης εντός περιγράμματος του εμπορικού και Διοικητικού Κέντρου στον Κ.Χ. Ο.Τ. 132 ΟΣΔΥ».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  για αποζημίωση επικειμένων στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑ.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  για αποζημίωση επικειμένων στην  κ. ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης  για εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευαστικές εργασίες μόνωσης στο  1ο Αθλητικό Κέντρο (Κλειστό Γυμναστήριο) Παλλήνης».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Υπηρεσίας Καθαριότητας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Υπηρεσίας Ύδρευσης.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Τεχνικής Υπηρεσίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Διοικητικής Υπηρεσίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Υπηρεσίας Πρασίνου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεσης πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) 2017, Υπηρεσίας Πολεοδομίας.
 • Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΑΛΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 490,00 € για αμοιβή ΔΕΔΗΕ για συνδέσεις νέων παροχών στα Δημοτικά κτίρια (Αποθήκη κάτω λουτρό επί της οδού Αγών Αναργύρων της Δ.Ε. Παλλήνης».
 •  

  Γέρακας,  06-10-2017

  Ο  Πρόεδρος

  Αθανάσιος  Ζούτσος 

   

  ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ