ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, N.Π.Δ.Δ.-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων ετών 2017-2020 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 2.872.778,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:  

CPV 09134100-8, ΠετρέλαιοΚίνησης: 1.370.848,68 ltr , 1.645.018,41 €

CPV 09135100-5, ΠετρέλαιοΘέρμανσης:884.000,00 ltr , 972.400,00 €

CPV09132100-4, ΒενζίνηΑμόλυβδη: 159.600,00 ltr , 255.360,00 €

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες , θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την 20.11.2017 και ώρα 11.00. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 16.09.2017 ώρα 11.00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15.11.2017 και ώρα11.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20.11.2017και ώρα11.00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλήνης,  ύψους 0,5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της 03/2017 μελέτης.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά ή συνολικά για όλους τους φορείς, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.HYPERLINK "http://www.pallini.gr/"palliniHYPERLINK "http://www.pallini.gr/".gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

 

 

Αθανάσιος Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ