ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Δήμου Παλλήνης, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ.

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως:

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5cm, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

2. Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, - η κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ, η κατασκευή βάσης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ., η ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική βάση Α 12.5 πάχους 5cm., φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 56.451,11 € χωρίς ΦΠΑ ενώ με (ΦΠΑ 24%) 70.000,00και θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 240 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ) ημερολογιακές ημέρες. H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α 30-7333.0047 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου Παλλήνης για το ποσό των70.000,00 € (CPVs:45233142-6 Εργασίες Επισκευής Οδών).

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τη λοιπή

 

ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ