ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

(ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 120.967,74 € χωρίς ΦΠΑ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ 24%) 150.000,00 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-14:00) μέχρι και την 22η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.649 και FAX επικοινωνίας: 210.66.12.965. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σοφία Οικονόμου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας, 1ος Όροφος), στα γραφεία Τεχνικών Υπηρεσιών, την 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή στην Α1 και άνω σε περίπτωση αναβάθμισης ορίων λόγω κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.419,35 Ευρώ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) ημερών από την ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 19 της Διακήρυξης. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ΚΑ 30-7333.0049), για τα έτη 2017-2018 (60.000,00€ για το 2017 και 90.000,00€ για το 2018). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ