Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ο∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Το έργο αυτό γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του οδικού µας δικτύου, όπως αυτό προβλέπεται να γίνει στις κυρωµένες, µε τις υπ’ αριθµ. 20409/Τ1941/92, 25842/Τ-2927/1994, 33573/Τ-3759/1994 και 12227/3182/19-9-97 και 24478/Τα-1451/89 αποφάσεις του Νοµάρχη Ανατολικής Αττικής, πράξεις εφαρµογής των εν λόγω πολεοδοµικών ενοτήτων (εφαρµογή υψοµετρικών µελετών και διαγραµµάτων πράξεων Εφαρµογής).  Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν για την κατασκευή των έργων οδοποιίας είναι οι παρακάτω: Ελληνική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ο∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ » 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ