36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Ιουλίου  2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης. 

2.Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΟΡΦΕΩΣ Δ.Ε.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ» αρ. μελ. 33/2016 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

3.Λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κ.λ.π.) 2017». 

4.Λήψη απόφασης για έγκριση του από 21-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αμοιβή για:

Α. Παραγωγή- εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης,

Β. αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου,

Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)». 

5.Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης και έγκριση – ψήφιση των οικονομικών προσφορών των εφημερίδων για την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ». 

6.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

7.Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017, ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ» και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτών.  

8. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτών. 

9.Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις δημοσιεύσεις της περίληψης διακήρυξης αυτών. 

10.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συμπληρωματική σύμβαση με σκοπό την επέκταση της 3441/30-01-2017 σύμβασης για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων 2017-2018. 

11.Λήψη απόφασης για επιστροφή παράβολου για την εκδίκαση της ένστασης για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 30/2015 

12.Λήψη απόφασης για καθορισμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 02/2017 και διάθεση της σχετικής δαπάνης. 

13.Λήψη απόφασης για καθορισμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 03/2017 και διάθεση της σχετικής δαπάνης. 

14.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 11/2017. 

15.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κατόπιν της υπ΄αριθμ. 19972/19-05-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας διάρκειας δύο (2) μηνών. 

16.Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση ) πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2017)». 

17.Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προστίμων ΙΚΑ. 

18.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των κοινοχρήστων Απριλίου – Μαΐου 2017 των δημοτικών ιατρείων Γέρακα. 

19.Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Τεχνικής Υπηρεσίας. 

20.Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπάνης έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών Κ.Τ.Ε.Ο. και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (K.E.K) 2017, Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

21.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμής τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου Υπηρεσίας Καθαριότητας έτους 2017. 

22.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμής τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2017. 

23.Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περίληψης της ΣΟΧ 3/2017 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού. 

24.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών σαρώθρων 

25.Λήψη απόφασης για διάθεση των πιστώσεων: α. για την προμήθεια κάδων και β. για την δημοσίευση στην εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», της περίληψης διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας. 

26.Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της με αριθμό 213/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την δαπάνη για την Συντήρηση και Επισκευή Εργαλείων. 

27.Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας «Α & Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ», κατά του Δήμου Παλλήνης. 

28.Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας «Μάρκου Ευτυχία και Σια ΕΕ», κατά του Δήμου Παλλήνης. 

29.Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, υπόθεση ΔΕΔΕΜΑΔΗ 

30.Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών. 

31. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόδοσης εσόδων από Δημοτικό Φόρο προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (αποφ.Δ.Σ.180/2017)  

Γέρακας,  30-06-2017

Ο  Πρόεδρος  

Αθανάσιος  Ζούτσος 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ