ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ - Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017 ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  κλπ

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών, όπως άμμο λατομείου, 3Α και χονδροχάλικο, υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών ή για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων ύδρευσης κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίες και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α, τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), τον Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995),» καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 39.987.52€ με Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του Κ.Α. 30-6662.0027 του οικονομικού έτους 2017 για δαπάνη 30.000€ , ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του οικονομικού έτους 2018.

CPV είδους: 14212200-2.

 Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες μειοδοτικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν 4412/2016 και τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις.

 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ (2017)

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Άμμος λατομείου μετά της μεταφοράς 

Μ3

1091

2

3Α Οδοστρωσίας μετά της μεταφοράς

Μ3

1440

3

Γαρμπίλι μετά της μεταφοράς

Μ3

339

  

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ (2017)

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17                                                         

                                                                               

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Άμμος λατομείου, μετά της μεταφοράς

Μ3

1091

11

12.001,00

2

3Α Οδοστρωσίας,μετά της μεταφοράς

M3

1440

11

15.840,00

3

Γαρμπίλι, μετά της μεταφοράς

M3

339

13

4.407,00

 

 

Άθροισμα:

32.248,00

 

 

Φ.Π.Α 24%:

7.739,52

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ μετά από  

39.987,52

  

 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ (2017)

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17      

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας 

Αφορά την προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών όπως άμμο λατομείου, 3Α, χονδροχάλικο κτλ. υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών ή για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων ύδρευσης κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης  ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης  από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη χρησιμοποίησή του για οικοδομικές εργασίες και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.                 

Άρθρο 2 : Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α.

Τις διατάξεις του Π.Δ3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων

Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών , περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95

Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες νεότερες διατάξεις.

 

Άρθρο 3 : Τεχνικές προδιαγραφές  Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή  

  Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

 To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά τεμάχια της προσδιοριζόμενης εκάστοτε κοκκομετρικής συνθέσεως.  Τα θραυστά υλικά, θα παράγονται κατόπιν πολλαπλής θραύσεως. Για αυτό θα χρησιμοποιούνται για κάθε μία περίπτωση τα κατάλληλα πολλαπλά θραυστικά συγκροτήματα, αναλόγως της προελεύσεως του αδρανούς υλικού, της ορυκτολογικής και πετρογραφικής συστάσεως αυτού, της σκληρότητας, της αντοχής σε τριβή και κρούση, της αρχικής κοκκομετρικής διαβαθμίσεως αυτού, ως και της επιδιωκόμενης αυτής.

Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς , θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα.

 

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]

Διερχόμενο κατά βάρος [%]

10

100

4

90-100

2

55-85

0.063

<5

 

Το 3Α θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0-155. Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%.   

Στις τιμές προϋπολογισμού των παραπάνω υλικών περιλαμβάνεται και η μεταφορά από τον τόπο εγκατάστασης του προμηθευτή στον τόπο αποθήκευσης που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης.

 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ

                                                                                            (2017)

                                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΟΜ. 26/17

 

                                                                               

                                                                               

 

                                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Αντικείμενο της προμήθειας)

 

Αφορά την προμήθεια διαφόρων αδρανών υλικών όπως άμμο λατομείου, 3Α, χονδροχάλικο κτλ. υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών ή για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων ύδρευσης κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης  ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης  από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη χρησιμοποίησή του για οικοδομικές εργασίες και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο (Ισχύουσες διατάξεις)

 

 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α.

Τις διατάξεις του Π.Δ3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων

Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών , περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95

Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες νεότερες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο (Συμβατικά στοιχεία)

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Οι τεχνικές προδιαγραφές

Η συγγραφή υποχρεώσεων

Η προμέτρηση

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Η τεχνική έκθεση

Η σύμβαση

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο (Σύμβαση)

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του διαγωνισμού. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υλικό το αναφερόμενο στην μελέτη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο (Εγγυήσεις)

      

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη διενέργειας  του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο (Χρόνος Παράδοσης)

 

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για ένα  (1) έτος (με τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου)

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο (Πλημμελής κατασκευή)

 

Εάν το υλικό δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις)

 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο (Πληρωμή λογαριασμού)

 

                Η πληρωμή θα γίνει μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο (Τμηματική – Οριστική παραλαβή)

 

Η  παραλαβή, είτε τμηματική, είτε οριστική, των υπό προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάστασή του. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

  

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ