ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017 ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/νση Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής

                                                                                                                                     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 2017

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, για την ασφαλτόστρωση – στρώση με μπετό δρόμων και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.               

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 59.999.14€ με Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του Κ.Α. 30-6662.0029 του οικονομικού έτους 2017 για δαπάνη 50.000€ , ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του οικονομικού έτους 2018.

CPV :44113620-7 Άσφαλτος

        44114000-2 Έτοιμο Σκυρόδεμα

Η εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες μειοδοτικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν 4412/2016 και τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 

 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017    

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ 

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ (2017) 

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Τ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος με μεταφορά

1o

Tn

612

63

38.556,00

2

Σκυρόδεμα C20/25 με μεταφορά

2o

Τn

106

85

9.010,00

3

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με μεταφορά

3ο

kgr

586

1,4

820,40

 

 

 

Άθροισμα:

48.386,10

 

 

 

Φ.Π.Α 24%:

11.612,74

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

59.999,14

  

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ 

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ (2017) 

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ   

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.T

μον.μετρ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος

1o

Tn

612

2

Σκυρόδεμα C20/25

2ο

Tn

106

3

Ασφαλτική Συγκολλητική επάλειψη

3ο

kgr

586

   

          

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ 

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ (2017) 

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο προμήθειας

Αφορά την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, σκυρόδεμα C20/25 υλικά που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, για την ασφαλτόστρωση, στρώση από μπετόν δρόμων και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί.               

 

Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές  Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή

     Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

                Το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα είναι ένα ομοιογενές μίγμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμες εγκαταστάσεις με ανάμιξη θερμών και ξηρών αδρανών χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης μετά θερμής καθαρής ασφάλτου ως συνδετικό.

                Το ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 και των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές :

 

(1)           Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140 - 160o C. 

         

           Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Α265.

 

Οι προσφέροντες κατά το διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώνουν το εργοστάσιο στο οποίο θα

κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασης τους.

Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα γίνεται με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή

καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης που θα εκτελεστεί

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα

σύμφωνα με την ΠΤΠ ΑΣ-12, Α-201και Α203.Σκυρόδεμα C20/25 με την δαπάνη

προμήθειας, μεταφοράς με ή χωρίς χρήση αντλίας ή πυργογερανού, όπου χρειάζεται.

 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ κλπ 

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ (2017) 

ΑΡ. ΠΡΟΜ. 23/17   

                                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Αντικείμενο  της  προμήθειας) 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυρόδεμα C20/25 υλικά που χρησιμοποιούνται, από τον Δήμο για την κάλυψη λακουβών, για την πλήρωση των εκσκαφών κατά την κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή κατά την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ασφαλτόστρωση δρόμων, στρώση με μπετό και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί. 

ΑΡΘΡΟ  2 (Εκτέλεση  της  προμήθειας) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α.

Τις διατάξεις του Π.Δ3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων

Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών , περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95

Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας.

Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες νεότερες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ  3 (συμβατικά στοιχεία) 

Συμβατικά  στοιχεία  κατά  σειρά  ισχύος  είναι:

Α. Οι τεχνικές  προδιαγραφές

Β. Τεχνική έκθεση

Γ. Προϋπολογισμός  -ενδεικτικές τιμές

Δ. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

Ε. Τιμολόγιο μελέτης

 

ΑΡΘΡΟ 4 (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.

ΑΡΘΡΟ  5 (ημερομηνία παράδοσης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για ένα  (1) έτος (με τμηματικές παραδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και υπάρχει δυνατότητα παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ  6 (προθεσμία προσφοράς) 

   Οι  υποβληθείσες  προσφορές  και η σύμβαση προμηθευτή, θα  ορίζουν  την  προθεσμία  εντός  της  οποίας  ο προμηθευτής   υποχρεούται  να  διεκπεραιώσει την προμήθεια. Η  βραχεία  προθεσμία  θα  ληφθεί  σοβαρά   υπ’ ‘οψιν  ως  πλεονέκτημα  κατά  την  κρίση  των  προσφορών   επιφυλασσόμενης και  απόρριψη  προσφορά  λόγω  μεγάλης  διάρκειας  της   παράδοσης,  ανεξάρτητα από  την  προσφερόμενη  τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 7 (Εγγυήσεις)      

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη διενέργειας  του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ή απαιτεί η υπηρεσία για το χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 8 (Σύμβαση) 

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει την σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης του διαγωνισμού. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα 

ΑΡΘΡΟ  9 (Περιεχόμενο  τιμών) 

  Στην  συνολική  τιμή  κάθε  προσφοράς   περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι κρατήσεις    και  δαπάνες    για  την  εν λόγω προμήθεια  μεταφορά και παράδοση των υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 10 (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 

   Ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 11 (Πλημμελής κατασκευή) 

Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει κάποια ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12 (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 13 (Εξοφλητικός λογαριασμός)

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 14 (Προσωρινή και Οριστική παραλαβή) 

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Συντάχθηκε

 

 

 

 

Δημήτριος Λιάμης

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26/5/2017   

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Περιβ/ντος

& Ποιότητας Ζωής Δήμου Παλλήνης

 

 

 

Βλαδίμηρος Κωσταπάνος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ