Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Πεμπτη 2 Μαρτιου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 2η ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

2.

Λήψη απόφασης για εκδίκαση της με αριθμό πρωτ. 7350/2017 ένστασης της Ε.Ε. ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ κατά της με αριθμό 028/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Θέσεων Στάθμευσης στην Πλατεία Αγ. Τρύφωνα στη Δ.Ε. Παλλήνης»

3.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων (2015)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

4.

Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016- Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ», αρ. μελ. 20/2016.

5.

Λήψη απόφασης για ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Καθαίρεση εγκαρσίων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος στην Δ.Ε. Παλλήνης και αποκατάσταση οδοστρώματος».

6.

Λήψη απόφασης για Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ, εμπόριο ειδών διατροφής & συναφών χονδρικώς.

7.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στις εταιρείες: α) «Κωνσταντοπούλου Αντωνία Μον ΕΠΕ» β) «Καλομοίρης Σπύρος του Παν.» και γ) «ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝ.», για υπηρεσίες και προμήθειες έτους 2015.

8.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ΄ Τμήματος του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών όπου συζητείται η αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατά των : 1) της με αρ. πρωτ. 15716/2016 απόφαση Δημάρχου Παλλήνης 2) του με αρ. 2/2016 Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Παλλήνης 3) της με αρ. πρωτ. 15850/2016 απόφασης του Γ.Γ. του Δήμου Παλλήνης και 4) κάθε άλλης συναφούς Πράξης ή παράλειψης της διοίκησης.

9.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση: 1) Δαυίδ Γεώργιος και 2) Το Ν.Π.Δ.Δ. της εκκλησίας της Ελλάδος κατά του Δήμου Παλλήνης.

10.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Ρεϊτάν Ντόλσα κ.λ.π. κατά του Δήμου Παλλήνης.

11.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο – Τριμελές), όπου συζητείται η προσφυγή που άσκησε η κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. – ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε»  κατά του 1) Ελληνικού Δημοσίου 2) του Δήμου Παλλήνης κ.λ.π..

12.

Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους  2017.

13.

Λήψη απόφασης για διάθεση πιστώσεων δαπανών προμηθειών, έργων και εργασιών που απορρέουν από αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης προηγούμενων οικονομικών ετών και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Γέρακας,  24-02-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ