Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης την Τεταρτη 8 Φεβρουαριου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 8η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναφέρεται στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Θέσεων Στάθμευσης στην Πλατεία Αγ. Τρύφωνα στη Δ.Ε. Παλλήνης».

2.

Λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος».

3.

Λήψη απόφασης για Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία S.V.A. ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΚΕ. ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων»

 

4.

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.

5.

Λήψη απόφασης για διάθεση πιστώσεων δαπανών προμηθειών, έργων και εργασιών που απορρέουν από αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης προηγούμενων οικονομικών ετών και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

6.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όπου συζητείται η αίτηση Ανακοπής των κ. κ.  Αντιγόνης συζ. Σπυρίδωνος Διακάκη το γένος Ι. Μποκώρου και Αθηνάς Παππά κατά των : 1)  της ΔΟΥ Κορωπίου, 2) της 1631/2012 Ατομικής Ειδοποίησης Χρεών της ΔΟΥ Κορωπίου 3) Των προηγηθέντων αυτής επί των οποίων αύτη θεμελιούται τίτλων του τμήματος ελέγχου κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παλλήνης 4) του Δήμου Παλλήνης ως κατά πάσης ετέρας συναφούς αποφάσεως, πράξεως ή ενέργειας των ως άνω Δημοσίων Υπηρεσιών.

Γέρακας,  03-02-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ