Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τεταρτη 23 Νοεμβριου 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα – Ιθάκης 12 Δ.Ε. Γέρακα– Δήμου Παλλήνης, την 23η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗκαι ώρα 14:30, για τα θέματα που ως κάτωθι αναφέρονται:

 

1.

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016.

2.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.

3.

Λήψη απόφασης για έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017 και ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

4.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φωτισμού, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

5.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου σε στεγασμένους και μη στεγασμένους ηλεκτροδοτούμενους χώρους και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

6.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

7.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

8.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

9.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

10.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

 

11.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Επούλωση λακκουβών Δ.Ε. Ανθούσας, έτους 2016».

12.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης (ζώνες επισκευής και συλλέκτες) ».

13.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων ».

14.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος ».

15.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, λοιπών υλικών γραφείων, αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (toner, μελάνια κ.λ.π.)».

16.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρείαVIA NET ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Πινακίδες υλικά σήμανσης διαγραμμίσεις, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας και Δ.Ε. Παλλήνης (2016) και ειδικότερα της Α7».

17.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας – υπόθεση Ευαγγελίας Δάβαρη.

18.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας – υπόθεση Μαρίας Σταυροπούλου.

19.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας – υπόθεση Δημήτριου Μητσάκη..

20.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.923.993,12 €

21.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 016/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 538/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

23.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 591/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

24.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 489/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

25.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΥΡΑ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 348/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

26.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, ορισμός πληρεξουσιότητας σύμφωνα με την 352/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

27.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2016.

Γέρακας,  18-11-2016

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ