Α' Βαθμια Σχολικη Επιτροπη

 

 

Σκοπός:
1.
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ, την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες.
2. Η διαχείριση των πιστώσεων που του διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
3. Η συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.


Οι πόροι του προέρχονται:
1.
Από την επιχορήγηση του κράτους.
2. Από την επιχορήγηση του Δήμου η οποία θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής και θα καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
4. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.


Διοίκηση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη.

Πρόεδρος, Γεώργιος Μουρτζιάπης - Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος, Βασιλική Μελισσά - Δημοτική Σύμβουλος

Γραμματέας, Διακάκη Μαρία, γονέας

Μέλος, Αλέξανδρος Πυργιώτης - Αντιδήμαρχος

Μέλος, Σμέρος Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος, Αβαρκιώτης Φώτιος - Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος, Χαλκίδης Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος, Ηλίας Δήμος - Εκπαιδευτικός

Μέλος, Μάρης Παναγιώτης - Εκπαιδευτικός

Μέλος, Τσίλιου Γεωργία - Ένωση Γονέων

Μέλος, Κακαμπούκη Βασιλική - Γονέας

Μέλος, Δασκαλάκη Φιλίτσα - Γονέας

Μέλος, Βασιλική Γαλανοπούλου - Γονέας

 

Για πληροφορίες: 210 66 04 651


 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ